Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viainpassing inpassing

July 01 2015

9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viashitsuri shitsuri
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromgoaskalice goaskalice viashitsuri shitsuri

June 28 2015

8749 60f1 500

June 23 2015

S∆D core - s∆d core's photos | via facebook

June 20 2015

8643 7ed9
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
1725 00f0
Reposted frommustangs mustangs viairmelin irmelin
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viainpassing inpassing

June 18 2015

Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viashitsuri shitsuri

June 17 2015

To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viashitsuri shitsuri
2430 55b8 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viashitsuri shitsuri
3979 eb33
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasalami salami
Zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

June 09 2015

Ideałów nie ma. Są ludzie.

Reposted fromcarre carre viaavooid avooid

June 08 2015

9022 b394 500
Reposted fromhagis hagis viashitsuri shitsuri
4614 5d84
Reposted fromdeathrider deathrider viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl