Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viashitsuri shitsuri
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viashitsuri shitsuri
"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny viafoodforsoul foodforsoul
3425 4a70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viafoodforsoul foodforsoul
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
0987 c086 500
Reposted fromministerium ministerium viafoodforsoul foodforsoul
By robić postępy jako człowiek, nie poprzestawaj na walce ze swoimi wadami, ale rozwijaj także swoje zalety.
— Christophe André
Reposted fromavooid avooid
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viatoniewszystko toniewszystko

December 01 2017

Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viashitsuri shitsuri
1324 85e1
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viashitsuri shitsuri
8477 a903
Reposted fromiblameyou iblameyou viashitsuri shitsuri
7794 df00 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashitsuri shitsuri
2297 0912
Reposted fromiamstrong iamstrong
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl